Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270, 2328).

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać tylko w formie elektronicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Gościno mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top