Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Mieszkania Chronione

Mieszkanie wspomagane zostało utworzone na mocy Uchwały Nr L/511/24 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 1 lutego 2024 r. mieści się w Gościnie przy ul. Kolejowej 19/1 i zajmuje powierzchnie 52,85m2 . Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym określa wyżej wymieniona uchwała.

Mieszkanie wspomagane - dostosowane dla czterech osób (dwóch kobiet i dwóch mężczyzn) przeznaczone jest dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Gościno, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

POBYT W MIESZKANIU WSPOMAGANYM PRZYZNAJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu wspomaganym.

Mieszkanie wspomagane prowadzone jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie.

Kwalifikacji o przyznaniu świadczenia w formie mieszkania wspomaganego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej do Kierownika GOPS. Z mieszkańcem mieszkania wspomaganego spisuje się umowę cywilnoprawną regulującą kwestię korzystania z mieszkania wspomaganego.

KOSZYK WSPARCIA ŚWIADCZONY W MIESZKANIU MOŻE OBEJMOWAĆ POMOC:

  • mieszkaniową (użytkowanie mieszkania, budżet domowy),
  • zawodową (aktywizacja zawodowa),
  • socjalną (pomoc w uzyskaniu świadczeń / orzeczeń o niepełnosprawności),
  • poradnictwo.

Osoby zamieszkałe w mieszkaniu wspomaganym nie ponoszą odpłatności, jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym, których miesięczny dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt proporcjonalnie do swoich dochodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby w % w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % w stosunku do kosztów miesięcznego utrzymania mieszkania wspomaganego

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

10%

20%

Powyżej 150% do 200%

15%

30%

Powyżej 200% do 225%

20%

40%

Powyżej 225% do 250%

30%

60%

Powyżej 250% do 275%

35%

70%

Powyżej 275% do 300%

40%

80%

Powyżej 300% do 325%

50%

90%

Powyżej 325% do 350%

60%

100%

Powyżej 350% do 375%

80%

100%

Powyżej 375%

100%

100%

Odpłatność za jeden dzień pobytu w mieszkaniu wspomaganym wynosi 65,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny
pokój nr 3 (parter), tel.: 94 35 120 89, fax. 94 35 131 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top