Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Punkt Konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich rodzin jest funkcjonuje w ramach struktury Ośrodka od 01.01.2009 roku. Swoim zasięgiem Punkt obejmuje teren gminy Gościno.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich rodzin, jest poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego oferowanego przez GOPS dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej.

Powstanie Punktu jest jednym z elementów realizowanego przez gminę Gościno Programu "STOP - Przeciw przemocy na lata 2008 - 2015" i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego.

Założeniem Punktu Konsultacyjnego jest przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców gminy Gościno, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.


Do zadań Punktu Konsultacyjnego w szczególności należy:

 • motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione
 • udzielanie wsparcia w trakcie leczenia odwykowego i po jego zakończeniu
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie przemocy w rodzinie, udzielenia wsparcia i pokazanie możliwości wyjścia z kryzysu
 • pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo - wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną władzą wychowawczą
 • wsparcie rodzin zastępczych
 • rozpoznawanie zagrożeń i patologii
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • prowadzenie interwencji kryzysowej i szeroko rozumianej pracy socjalnej
 • współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemowa i długofalową pomoc dla korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

Poradnictwo i interwencja kryzysowa prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego, w szczególności: psychologiczne, prawne i socjalne jest świadczone osobom i rodzinom, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, bez względu na posiadany dochód.


W Punkcie Konsultacyjnym udzielane jest wsparcie:

 • dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem
 • rodzicom bezradnym w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej
 • rodzicom zagrożonym ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej
 • ofiarom przemocy domowej
 • sprawcom przemocy domowej
 • osobom uzależnionym od alkoholu bądź innych środków odurzających
 • osobom współuzależnionym
 • osobom z zaburzeniami psychicznymi
 • innym osobom będącym w kryzysie

Punkcie Konsultacyjny oferuje konsultacje specjalistyczne:

 • Psycholog przyjmuje w I, II i III środę każdego miesiąca w godz. od 8:00 do 14:00
 • Psychoterapeuta uzależnień przyjmuje w I, II i III poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 10:15 do 15:15

Osoby lub rodziny korzystające z usług specjalistów w ramach działania Punktu w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej są kierowane przez pracowników socjalnych GOPS lub przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie.

W przypadku osób lub rodzin objętych pomocą finansową ośrodka, objęcie wsparciem specjalistów wynika z zawartego kontraktu socjalnego.


Punkt działa w głównej siedzibie GOPS przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie, parter - pokój nr 3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1 i 2 parter, tel. 0943513159, fax. 0943513122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach przyjęć specjalistów tel.: +48 94 35 131 57

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top