Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

W miesiącu grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:

  • Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.
  • Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji.
  • Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne.
  • Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu.

Realizacja powyższego zadania będzie możliwa dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z organizacją partnerską - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kołobrzegu ul. Graniczna 6. Osoby uprawnione będą kierowane po odbiór żywności, na podstawie skierowania wystawionego przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie. Terminy kwalifikowania do Programu oraz terminy dystrybucji żywności zostaną wskazane w kolejnych komunikatach.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top