Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Projekt Systemowy "Jesteśmy Aktywni"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


IV EDYCJA PARTNERSKIEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

JESTEŚMY AKTYWNI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Od stycznia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie trwa realizacja IV edycji projektu systemowego "JESTEŚMY AKTYWNI" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Ponadto w projekt zaangażowane są gminy powiatu kołobrzeskiego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy.


Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gościnie przyznano na rok 2011 dofinansowanie w kwocie 138.775,35 zł, natomiast 10% wartości projektu finansowane jest ze środków GOPS jako wkład własny


Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom z terenu gminy Gościno, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i trwała z nimi integracja, w celu polepszenia sytuacji życiowej.

W ramach tegorocznego projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie realizowane będzie kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu w postaci aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej i społecznej oraz pracy socjalnej. Ponadto beneficjenci ostateczni zostaną objęci wsparciem finansowym umożliwiającym aktywny udział w przedsięwzięciu oraz ubezpieczeniem NNW. Wsparcie dochodowe wynosi 10% wartości projektu i finansowane jest ze środków GOPS Gościno jako wkład własny gminy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu w 2011 roku będzie osiemnaście osób z terenu gminy Gościno, w tym dziewięć kobiet i dziewięciu mężczyzn, będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnymi czy też pozostającymi w stosunku pracy, a którym szkolenia w ramach projektu pozwolą na jej utrzymanie. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pracownik socjalny w miesiącu kwietniu br. będzie zawierał kontrakty socjalne, zobowiązujące do aktywnego udziału w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz w zajęciach aktywizujących.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja potrwa do 2013 roku.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top