Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Dodatek węglowy - nowe świadczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od sierpnia 2022 r. przyjmowane są wnioski o nowe świadczenie - dodatek węglowy. Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego będzie dostępny przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel.: 94 35 133 89, 94 35 133 90.

 

Downloads:
doc-42 Wniosek o dodatek węglowy
Dodany: sobota, 17 wrzesień 2022 10:38
Wielkość: 113 KB

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top