Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje o możliwości skorzystania z usług opieki na odległość (tzw. teleopieka). Realizacja w/w zadania dofinansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program osłonowy realizowany jest na terenie Gminy Gościno na rzecz mieszkańców Gościna. Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Beneficjentami programu są seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Gościno w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Weryfikacji spełnienia powyższego kryterium dokonują pracownicy GOPS Gościno.

W ramach programu udostępnia się seniorom tzw. opaski bezpieczeństwa wyposażone m.in. w przycisk bezpieczeństwa (sygnał SOS), detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami. Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy (tzw. telecentrum). W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa, znajdującego się na opasce, powoduje połączenie się ze stale gotowym do interwencji telecentrum. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, tj. w zależności od sytuacji zapewnia wsparcie emocjonalne przez telefon, prosi o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), prosi o interwencję pracownika GOPS Gościno lub wzywa służby ratunkowe.

Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od wysokości dochodów seniora (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. W roku 2024 programem teleopieki objętych zostanie łącznie 50 seniorów. 

Beneficjenci otrzymują wsparcie w ramach programu nieodpłatnie w kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 pod numerami telefonów: 94 35 133 89 lub 94 35 120 35.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top