Program
Klub Seniora
Świadczenia rodzinne
Previous Next Play Pause

loading...
  Ważne komunikaty
  Pomoc sąsiedzka
  Nasze Trojaczki
  Sukcesy Sportowe
WYBÓR OFERTY NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOPS W GOŚCINIE ZA ROK 2018

 500+

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program "Posiłek w szkole i w domu", który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (MP z 2015r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.

Należy podkreślić, że z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

 • 792,00 zł dla osoby w rodzinie,
 • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Szczegółowych informacji nt. Programu udzielają pracownicy socjalni Ośrodka, w siedzibie GOPS Gościno lub pod numerem telefonu 94 35 120 89 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 11:00).


SZUKAMY RODZIN WSPIERĄJACYCH!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedna z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 


Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku ustalono szczegółowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start".

Dobry start

Program "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole co w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego złożonym w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski będzie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie (Urząd Miejski II piętro) od dnia 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku oraz wypłata świadczenia nastąpi do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Osoby do kontaktu:

 • Agnieszka Orłowska | +48 94 35 133 90
 • Natalia Różańska | +48 94 35 133 89

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski II piętro), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Informujemy również, że jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. klienci obsługiwani będą w następujących godzinach:

 • poniedziałek - czwartek od 7.00 do 15:00
 • piątek: dzień bez interesanta

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska - 94 35 133 90


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego) przyjmowane są wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

 • małżonkom, na czas nieokreślony, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, mającym na utrzymaniu minimum dwoje dzieci,
 • dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia - w przypadku kontynuowania nauki,
 • dzieciom bez ograniczeń wiekowych jeżeli legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 - go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Karty umożliwiają korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie w/w spraw są pracownicy GOPS Gościno:

Agnieszka Orłowska - nr tel. 94 35 133 90
Natalia Różańska - nr tel. 94 35 133 89


Świadczenie rodzicielskie - od stycznia 2016r.

Od 01.01.2016r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza ona nowy rodzaj świadczenia rodzinnego tj. świadczenie rodzicielskie.

Komunikat

Druk

Świadczenie rodzicielskie
KOMUNIKAT

Świadczenie rodzicielskie
DRUK

Pomoc sąsiedzka

"Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.
Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli"(…)

Alibabki "Dobrze mieć sąsiada"

Co raz więcej w naszym otoczeniu jest ludzi starszych i samotnych. Trudno czasem jest im wyjść z domu i załatwić podstawowe codzienne sprawy. To co dla nas nie stanowi problemu, dla osoby chorej, w podeszłym wieku, stanowi problem wielkiej wagi. Zrobienie zakupów, wyjście do lekarza, wykupienie recept, posprzątanie mieszkania czy przyrządzenie gorącego posiłku to wyczyn, który wymaga wsparcia drugiej osoby. Taką osoba możesz być TY - sąsiadko, sąsiedzie. Nasz projekt socjalny „Pomoc sąsiedzka” propaguje ideę pomocy sąsiedzkiej na terenie naszego miasta i gminy oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów między osobami potrzebującymi pomocy a osobami gotowymi by jej udzielić. Naszym celem nie jest wyręczanie rodziny czy instytucji. Zaangażowanie najbliższego otoczenia jest dla naszego Ośrodka nieocenioną pomocą w pracy na rzecz osób starszych. Integracja środowiska lokalnego i przybliżenie problemów ludzi w podeszłym i sędziwym wieku oraz wsparcie w miejscu zamieszkania to priorytety naszego projektu. A przecież czasem potrzeba tak nie wiele trochę serca, uśmiechu i dobre słowo. Jeśli chcesz pomóc albo tej pomocy potrzebujesz zadzwoń.

Jeśli wiesz, iż ktoś oczekuje pomocy - zadzwoń lub przyjdź. GOPS w Gościnie Dział Pracy Socjalnej +48 94 35 120 89.

Zobacz materiały wideo o naszej akcji "Pomoc Sąsiedzka"

TELEEXPRSS (od 6min.57sek.) oraz SZCZECIN.TVP.PL (od 11min.11sek.)

Pomoc sąsiedzka

Nasze Trojaczki - pomoc i wsparcie

Gościńskie Trojaczki - nasza przyszłość…

W dniu 15.10.2010 roku nasze wspaniałe dziewczynki Marika, Marysia i Michalina - gościńskie trojaczki, obchodziły swoją miesięcznice. Urodziny na szczęście mogły odbywać się w domu rodzinnym, gdyż dziewczynki w dniu 29.09.2015 r. opuściły szczecińską klinikę na Pomorzanach. Takie narodziny zdarzają się raz na 6-7 tysięcy porodów, ale w tym roku to już 5 narodziny trojaczków na Pomorzanach.

Maluszki przyszły na świat 15.09.2015r. po godzinie 8 rano. Największa była Marika. Ważyła 2,9 kilograma. W przypadku Marysi i Michalinki waga wskazywała mniej niż dwa kilogramy (1780 g i 1650 g). Wszystkie trzy panny rodem z Gościna, mimo że urodziły się jako wcześniaki, były w dobrym stanie. To wielkie szczęście, bo zwykle przy ciążach mnogich, im bliżej terminu rozwiązania, tym większe zagrożenie komplikacjami.

- Byłam w szoku, kiedy usłyszałam, że to jednak trojaczki. Mój narzeczony, Damian, tata dziewczynek również - opowiada szczęśliwa mama Mariki, Marysi i Michaliny. - Ale szybko nasze zaskoczenie zastąpiła wielka radość. Żartujemy, że udało się nam zbudować rodzinę na zasadzie "raz a dobrze" - śmieje się pani Kasia Boczkowska.

Dziewczynki czują się dobrze, systematycznie przybierają na wadze i rosną. Na I miesiąc urodzin, dziewczynki z GOPS w Gościnie otrzymały prezent w postaci wyprawki niemowlęcej w skład której m.in. wchodziły kosmetyki, środki czystości, ubranka i zabawki. Odwiedziny i życzenia urodzinowe zostały przerwane karmieniem dziewczynek, gdyż cała trójka ma dobry apetyt - a mleko, Nan 3, którym karmione są maluszki idzie jak woda - stwierdza pani Kasia.

Trójeczka

Nasi Wspaniali zwycięzcy - brązowi medaliści
XIV Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles

Wszyscy Polacy mogą być dumni z naszych zawodników z niepełnosprawnością intelektualną pokazali bowiem oni wolę walki i sportowego ducha! 29 złotych krążków, 18 srebrnych i 19 brązowych - tak wygląda bilans polskiej reprezentacji na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles!!

Olimpijczycy

Dwaj chłopcy: Andrzej Nowak i Marek Prus z gminy Gościno
reprezentowali Polskę w koszykówce i zdobyli brązowy medal

Jest to wielkie i wspaniałe osiągnięcie na skale światową. W ceremonii dekoracji uczestniczył konsul RP w Los Angeles Mariusz Brymora, jak przyznał, jest pod wrażeniem sportowego festiwalu z przepięknymi polskimi akcentami. Na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rywalizowało w Mieście Aniołów ponad siedem tysięcy zawodników ze 177 krajów. W 15 dyscyplinach wystąpi ła 60-osobowa reprezentacja Polski - 31 kobiet i 29 mężczyzn.

Zwycięzcy

Jesteśmy bardzo dumni z naszych gościńskich medalistów i życzymy im wielu sukcesów i wytrwałości w drodze po następne zwycięstwa. Specjalne gratulacje składamy na ręce rodziców naszych medalistów i opiekunów SPSW „Okruszek” w Kołobrzegu.

Polecamy artykuły: