Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006, 1981, 2270, 2328).

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć mogą one doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowawczych, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowanie prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowywaniu dzieci,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki
 • opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie,
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top