Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Mieszkania Chronione

Mieszkanie chronione zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Gościno z dnia 25 czerwca 2009 r. Mieści się w Gościnie przy ulicy Kolejowej 19/1 i zajmuje powierzchnię użytkową 53 m2. Organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Nr XXXVIII/249/09 Rady Gminy Gościno z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Mieszkanie chronione przeznaczone zostało dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.


Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się w szczególności:

  • osobom chorym psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo, dla których organizuje się mieszkania chronione w celu usamodzielnienia życiowego poprzez prowadzenie treningów czynności dnia codziennego w ramach procesu terapeutycznego
  • osobom, które doznają przemocy domowej, a dalsze pozostawanie w miejscu zamieszkania narażałoby ich zdrowie i życie
  • osobom bezdomnym, prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe, posiadającym ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Gościno, oczekującym na przydział lub dążącej do uzyskania mieszkania samodzielnego, a w przypadku wystąpienia uzależnienia od alkoholu lub środków psychoaktywnych, tylko osobom, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej, zajmującej się leczeniem odwykowym
  • osobom opuszczającym domy dla samotnych matek, ośrodki interwencji kryzysowej
  • usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy uzyskali pozytywną decyzję o przydziale lokalu z zasobów gminy

Decyzję o przyznaniu świadczenia w formie miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, w oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Decyzja, o której mowa powyżej określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

W przypadku osób chorych i zaburzonych psychicznie, pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się po uzyskaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.


Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

  • korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju oraz z jego wyposażenia
  • korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych
  • pomocy pracownika socjalnego, opiekunów i specjalistów w realizacji kontraktu socjalnego
  • pomocy pracownika socjalnego, opiekunów w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, nabywaniu umiejętności społecznych
  • pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym

Osoby zamieszkałe w mieszkaniu chronionym nie ponoszą odpłatności, jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dla świadczeniobiorców, których dochód na osobę przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela.


Kryterium dochodowe %
osoby samotnie gospodarującej
Wysokość odpłatności %
ustalona od kosztu pobytu
Powyżej 100% do 150% 10%
Powyżej 150% do 200% 20%
Powyżej 200% do 250% 30%
Powyżej 250% do 300 % 40%
Powyżej 300% do 350 % 50%
Powyżej 350 % 100%

Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w mieszkaniu chronionym ustala się na kwotę 429,00 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zamieszkałej w mieszkaniu chronionym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może w drodze decyzji administracyjnej częściowo lub całkowicie zwolnić tą osobę z odpłatności za pobyt.
Częściowe zwolnienie z odpłatności może być udzielone, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności takie jak przewlekła, długotrwała choroba, znaczne udokumentowane wydatki na leki, wydatki na rehabilitacje.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1, 2 i 3 (parter), tel.: 94 3513159, fax. 94 3513122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top