Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku ustalono szczegółowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start"Program "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.


Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole co w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego złożonym w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


Wnioski będzie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie (Urząd Miejski II piętro) od dnia 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową).


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku oraz wypłata świadczenia nastąpi do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.


Wnioski należy składać do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


Osoby do kontaktu:

  • Agnieszka Orłowska - 94 35 133 90
  • Natalia Różańska - 94 35 133 89