Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

INFORMATOR DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gościno. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


Zespół Interdyscyplinarny Gminy Gościno działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany w dniu 29 czerwca 2018r. Zarządzeniem Nr 211/2018 Burmistrza Gościna.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu:

 • Anna Stasiewicz - GOPS Gościno

Członkowie:

 • Marianna Caban - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie,
 • Barbara Kwiatkowska - Zespół Szkół w Gościnie,
 • Dorota Rzewucka - Zespół Szkół w Gościnie,
 • Adam Bartoszuk - Posterunek Policji w Gościnie,
 • Wiesława Burda - Szkoła Podstawowa w Robuniu,
 • Aleksandra Szornak - Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
 • Dorota Nowikowska - GOPS w Gościnie,
 • Joanna Pakosz - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu,
 • Anna Witek - pielęgniarka środowiskowa,
 • Robert Bojanowski - Posterunek Policji w Gościnie,
 • Arkadiusz Wandycz - Posterunek Policji w Gościnie,
 • Natalia Różańska - GOPS w Gościnie,
 • Beata Stachowiak - GOPS w Gościnie.

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LV/344/10 Rady Gminy Gościno z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Uchwała nr XX/123/16 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022
 • Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Gościna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno

Kontakt telefoniczny:

 • tel. 94 35 120 89 (Anna Stasiewicz - Przewodnicząca ZI)
 • tel. 94 35 131 22 (sekretariat GOPS w Gościnie)
 • tel. 94 35 120 89 (pracownicy socjalni)

Kontakt e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.gops-goscino.pl 

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE !!!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, jeśli wiesz, że w czyjejś rodzinie występuje przemoc, że krzywdzone są dzieci - NIE CZEKAJ!

Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich często boją się szukać pomocy lub nie wiedzą gdzie jej szukać, nie wierzą, że ktoś może im pomóc. Skoro krzywdzenie są przez osoby, którym ufały, wstydzą i obawiają się za to, co dzieje się w ich domu. Pozornie może się wydawać, że nie chcą pomocy i akceptują to co się dzieje, jednak ty wiesz, że to NIEPRAWDA!

Dlatego właśnie często jesteś jedyną osobą, która może zrobić pierwszy krok i przerwać przemoc!

Przyjdź, zadzwoń, bądź napisz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
(dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie głównej w zakładce KONTAKT I KADRA).
Reagujemy także na powiadomienia anonimowe.

Możesz również zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie).

To dzięki Tobie instytucje pomagające ofiarom przemocy mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują!!!