Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

INFORMATOR DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gościno. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


Zespół Interdyscyplinarny Gminy Gościno działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany w dniu 29 czerwca 2018r. Zarządzeniem Nr 211/2018 Burmistrza Gościna.

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 • Anna Stasiewicz - Kierownik GOPS, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. 94 35 120 89 lub 94 35 131 22, kom. 695 305 251
 • Marianna Caban - członek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" z siedzibą w Gościnie tel. 94 35 133 71, 503 146 441
 • Barbara Kwiatkowska - pedagog Zespołu Szkół w Gościnie, tel. 94 35 128 91, 503 145764
 • Mariusz Rymarz - Kierownik Posterunku Policji w Gościnie, tel. 533 432 323
 • Dorota Rzewucka - nauczyciel Zespołu Szkół w Gościnie, tel. 94 35 121 56 lub 792 732 092
 • Wiesława Burda - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Robuniu, tel. 94 35 409 35
 • Ewa Malinowska - pedagog Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, tel. 94 35 121 33
 • Arkadiusz Wandycz - funkcjonariusz Posterunku Policji w Gościnie, dzielnicowy tel. 571 323 843
 • Dorota Nowikowska - pracownik socjalny GOPS w Gościnie, tel. 94 35 120 89
 • Joanna Pakosz - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, tel. 94 35 751 16
 • Irena Adamska - pielęgniarka  tel. 505 173 556
 • Natalia Różańska - z-ca kierownika GOPS, członek GKRPA tel. 94 35 133 89 lub 796 917 763
 • Beata Stachowiak - starszy pracownik socjalny w GOPS Gościno tel. 94 35 120 89
 • Przemysław Damrych - przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej w Koszalinie tel. 261 456 693
 • Aleksandra Wołejszo - funkcjonariusz Posterunku Policji w Gościnie tel. 571 323 841

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LV/344/10 Rady Gminy Gościno z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Uchwała nr XX/123/16 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022
 • Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Gościna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno

Kontakt telefoniczny:

 • tel. 94 35 120 89 (Anna Stasiewicz - Przewodnicząca ZI)
 • tel. 94 35 131 22 (sekretariat GOPS w Gościnie)
 • tel. 94 35 120 89 (pracownicy socjalni)

Kontakt e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.gops-goscino.pl 

INFORMATOR DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE !!!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, jeśli wiesz, że w czyjejś rodzinie występuje przemoc, że krzywdzone są dzieci - NIE CZEKAJ!

Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich często boją się szukać pomocy lub nie wiedzą gdzie jej szukać, nie wierzą, że ktoś może im pomóc. Skoro krzywdzenie są przez osoby, którym ufały, wstydzą i obawiają się za to, co dzieje się w ich domu. Pozornie może się wydawać, że nie chcą pomocy i akceptują to co się dzieje, jednak ty wiesz, że to NIEPRAWDA!

Dlatego właśnie często jesteś jedyną osobą, która może zrobić pierwszy krok i przerwać przemoc!

Przyjdź, zadzwoń, bądź napisz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
(dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie głównej w zakładce KONTAKT I KADRA).
Reagujemy także na powiadomienia anonimowe.

Możesz również zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie).

To dzięki Tobie instytucje pomagające ofiarom przemocy mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują!!!