Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Klauzule informacyjne RODO przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: RODO.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno.

Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Kierownik.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.


Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie, można się  skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) ... https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Administrator danych osobowych - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie danych w związku z monitoringem wizyjnym obiektu)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Kierownik GOPS w Gościnie

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie pełniącym obowiązki administratora w imieniu GOPS w Gościnie można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno oraz przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Kierownik GOPS w Gościnie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli procesów pracy oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Administrator prowadzi szczególny nadzór nad terenem Ośrodka oraz nad terenem wokół Ośrodka przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)
 •  art. 222 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
 • art. 6 ust. 1 lit. d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe osób zarejestrowanych będą przechowywane przez okres krótszy niż 7 dni od momentu zarejestrowania w urządzeniu rejestrującym.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (informacja dla kontrahentów umów cywilno - prawnych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Kierownikiem pełniącym obowiązki administratora w imieniu GOPS w Gościnie można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Kierownik wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w tymi przepisami prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa finansowego, w szczególności wynikającymi z Kodeksu Cywilnego
 • art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych oraz realizacji praw i obowiązków podmiotów  realizujących umowy cywilnoprawne w ramach, których następuje przekazanie danych osobowych, jak również ewentualne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub w celu obrony przed roszczeniami i celach archiwizacyjnych
 • art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r - w zakresie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń, a więc co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy (art.. 118 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017 poz 459 z późn.zm.)

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.