Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie zawarta jest w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015

"Systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy"

Misja ośrodka stanowi podstawę do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz korzystania z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.