Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka.

Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego)

Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia rodziny,
 • od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się

z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” - „Zdrowie matki i dziecka”.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień

Zgłoś się do asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie, przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, nr. tel.: 94 35 120 89. Na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Okres okołoporodowy

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
  • w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,
  • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
  • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną,
  • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
  • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
  • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
  • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
  • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”. 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje.

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie
faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie
dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Do wniosku  należy dołączyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek.
Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesiąca od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul, IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski w Gościnie, II piętro). Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 94 35 133 90.

Pomocne instytucje i możliwości wsparcia

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

 • centra pomocy rodzinie;
 • instytucje wsparcia rodziny;
 • ośrodki pomocy rodzinie;
 • ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników;
 • dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
  • ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
  • spełnia kryterium dochodowe,
  • nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości;
 • na likwidację barier:
  •  architektonicznych - zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów,
  • w komunikowaniu się - zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy,
  • technicznych - zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego;
  • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie lekarza prowadzącego:
  • sprzęt rehabilitacyjny - wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
  • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne;
  • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ
WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY

Dział Świadczeń Rodzinnych - świadczenie pieniężne 4000 zł

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno
tel. 94 35 133 89, 94 35 133 90

Wsparcie Asystenta

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
tel. 94 35 120 89, 94 35 131 22

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 30 276

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

ul. Jedności Narodowej 88/86, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 19 671

Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Lech Investment”

ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 713 62 23

Położnictwo Środowiskowo - Rodzinne „Opieka” B. Borowska, L. Owsianik

ul. Szpitalna 8A/1, 78-100 Kołobrzeg
tel.  502 083 504, 606 814 475

Przychodnia Rodzinna „Vio - Zal” Zaleska Violetta

ul. Kupiecka 5A - 5B, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 16 21

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Regionalne Centrum Kryzysowe

ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 310 80 21 - 24

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - POMOC PSYCHOLOGICZNA

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 454 47

Poradnia psychiatryczna

ul. Łopuskiego 31 - 33, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 30 253

Oddział Wczesnej Interwencji

ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 253 88, 502 059 087

Przychodnia „Inter Medical”

ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg
tel. 663 891 503, 94 713 62 23

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

ul. Jedności Narodowej 88/86, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 19 671

Punkt konsultacyjny GOPS Gościno

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
tel. 94 35 120 89

OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE (REHABILITACJA)

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy „Okruszek”

ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 354 96 70

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 253 88, 533 995 792

Oddział Wczesnej Interwencji

ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 253 88, 502 059 087

Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 253 88

Warsztaty Terapii Zawodowej

ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 253 88, 533 998 765

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu

ul. Katedralna 46 - 48. 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 53 88, 94 354 65 67

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Pomocy „Senior”

ul. Ogrodowa 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 17 60, 94 358 19 63

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS”

ul. Warszawska 15, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 82 61 wew. 312, 259, 229

Stowarzyszenie Wspierania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ustroniu Morskim

ul. WP 28, 78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 52 30

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych

ul. Krzywoustego 19B/ 8, 78-100 Kołobrzeg
tel. 591 672 670

WSPARCIE DUCHOWE

Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli

ul. Kościelna 2, 78-120 Gościno
tel. 94 35 12 516

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła

Robuń 32A, 78-120 Gościno
tel. 505 671 424

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Pobłocie Małe 5, 78-120 Gościno
tel. 505 671 424

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Wartkowo 29, 78-120 Gościno
tel. 604 956 716

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika

Ramlewo 9, 78-120 Gościno
tel. 604 956 716

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Hospicjum Stacjonarne

ul. Radomska 10A, 78-100 Kołobrzeg
tel. 500 400 175

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Urząd Miasta Gościno

ul. IV Dyw. WP 58, 78-120 Gościno
tel. 94 35 12 503

PRAWO DO POŻEGNANIA SIĘ Z DZIECKIEM

Urząd Stanu Cywilnego

ul. IV Dyw. WP 58, 78-120 Gościno
tel. 94 35 133 75

Cmentarz Komunalny. Zakład Usług Komunalnych

ul. Mickiewicza, 78-120 Gościno
tel. 94 35 40 957

Krematorium Weles

Ramlewo 45, 78-120 Gościno
tel. 535 053 531

 

 

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top