Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie dot. wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", realizowanego w roku szkolnym 2017/2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. wprowadzono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i środowisk wiejskich.

W ramach Programu możliwe jest m.in. nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej z gorących posiłków (obiadów) wydawanych bezpośrednio w stołówkach szkolnych.

Pomoc w formie nieodpłatnych posiłków przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 771,00 zł (netto).

Do wniosku należy udokumentować wszelkie dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, z wyłączeniem świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach Programu "Rodzina 500 plus".

Wnioski wraz z wymaganą do sprawy dokumentacją można składać w siedzibie GOPS Gościno (parter, pok. nr 1 i 3) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 11:00.

Szczegółowych informacji na temat zasad i możliwości korzystania z w/w Programu udzielają pracownicy socjalni GOPS Gościno - tel. 94 35 120 89 lub 94 35 131 22.